پیشنهادات سرمایه گذاری

شرکت تدبیرگران بهساز ملت در فرآیند اعتباری و مسایل مالی و اقتصادی با داشتن کادری متخصص و با تجربه حسب مورد پیشنهادات سرمایه گذاری توجیه پذیر را در کلیه بخشهای اقتصادی (اعم از صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی، مسکن و کشاورزی و ...) به مشتریان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایرین ارائه می نماید.

پیوندها