خبر خوش برای فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰: 6200 میلیارد تومان برای پرداخت معوقات رتبه‌بندی تخصیص یافت

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از تخصیص 6200 میلیارد تومان برای پرداخت باقیمانده مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته…